پستان

  • در زنان بالغ پستان از سه قسمت پوست، بافت زیر جلدی و نسج پستان تشکیل شده است.

  • نسج پستان، خود شامل بافت های غددی و بافت زمینه ای استروما است.

  • پستان بدلیل داشتن غدد تولید کننده شیر و مجاری شیری عضوی فعال است که با تحریک هورمونی در طی دوران بارداری و شیر دهی بزرگتر شده و حجم و تراکم آن افزایش می یابد و با کاهش سطح هورمون در طی دوران یائسگی بصورت پهن و شل و آویزان در می آید.